Stadgar


 
Stadgar för Papillon-Ringen ansluten till Svenska Dvärghundsklubben, SDHK.
Antagna 2012-03-03. Fastställda av SDHK 2012-02-23. Gällande 2012-03-03
 

 

Inledning

Rasklubben Papillon-Ringen ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Dvärghundsklubben (SDHK).

Rasklubben ska som sådan arbeta för SKK:s och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen.

Utöver dessa stadgar gäller också SDHK:s stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska kennelklubben (SKK) och av SDHK och SKK utfärdade regler och riktlinjer.

Inom SDHK ska de olika rasklubbarnas stadgar vara likalydande

Rasklubbens stadgar ska fastställas av SDHK.

I den mån stadgar för rasklubben strider mot SDHK eller stadgar för SKK ska rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

 

 
§ 1 Mål
Rasklubben Papillon-Ringen, som är en ideell förening, har som mål att inom ramen för SDHK:s stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att:
 • Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rashundar.
 • Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.
 • Att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
 • Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.
 • Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.
 

 
§ 2 Verksamhet
För att nå det uppsatta målet skall rasklubben:
 1. informera och sprida kunskap om Papillon-Ringen - dess mål, organisation och arbetsformer.
 2. informera om rasklubbens ras och dess användningsområden.
 3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SDHK och SKK upprättade riktlinjer.
 4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet.
 5. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
 6. anordna verksamheter i enlighet med SDHKs direktiv.
 7. stödja och medverka i SDHKs och SKKs forskningsarbete.
 8. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.
 

 
§ 3 Medlemskap
Enskild person kan bli medlem i rasklubben. Medlem i rasklubben ansluts automatiskt som medlem i SDHK i form av gemensamt medlemskap. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK: centralstyrelse.

Årsmötet kan, efter förslag från en enhällig styrelse, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Medlemskap upphör om medlem begär utträde ur kluben, inte inomföreskriven tid betalar sin medlemsavgift, eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med stadgar för SKK. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Diciplinnämnd.

Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer.

Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning, skall särskilt följa SKKs regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.

 

 
§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i rasklubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift, men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.
 

 
§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.
Med mandatperiod avser i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, till vilket valet skett, till och med nästa årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.
 

 
§ 6 Organisation
Rasklubbens angelägenheter sköts av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse. För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter godkännande av rasklubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.
 

 
§ 7 Årsmöte

Mom 1 Årsmöte ordinarie och extra
Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före den 15 juni.

Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när rasklubbens revisorer eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.

Om extra årsmöte begärs ska detta hållas inom 60 dagar.

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i rasklubbens publikation eller annat likvärdigt sätt.

Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.

Mom 2 Dagordning
Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarnade, av styrelsens vice ordförande.

Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av årsmötets ordförande.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Justering av röstlängd.
 2. Val av ordförande för årsmötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
 4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordning.
 8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
  B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
  C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
 13. Beslut om antal ledamöter. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
 15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.
 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor före årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall styrelsen vara skriftligt. Till ärende ska styrelsen för behandling på årsmöte avge utlåtande och lämna förslag till beslut

  Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
   

Mom 3 Röstning
Vid årsmöte äger varje medlem fyttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och om mötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas.

För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet vid röstning med slutna sedlar blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan årsmötet förklaras avslutat.

Mom 4 Närvarorätt mm
Vid årsmötet äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men inte rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

 • Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person
 • SKK:s verkställande direktör
 • Ledamot och suppleant av SDHKs styrelse

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

Mom 5 Motioner och ärenden
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmöte.

Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

Om det vid ordinarie årsmötet väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 17 övrigaärenden kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.

 

 

§ 8 Styrelsen

Förvaltning av rasklubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.

Mom 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande (vice ordförande utses av konstiruerande möte), 4 eller 6 övriga ordinarie ledamöter samt 2 eller 4 suppleanter.

Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett/två år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett/två år.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Endast den som är medlem kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna rasklubbens firma.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.
Vid sammanträde skall protokoll föras.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.

Mom 2 Styrelsens uppdrag
Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och SDHKs stadgar samt i stadgar för SKK, bland annat:
 • ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med SDHK och SKK upprättade riktlinjer
 • bereda ärende som ska behandlas av årsmötet
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens
 • avge årsredovisning inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor till ordinarie årsmöte
 • senast fyra veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkningar till revisorerna
 • upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod
 • avge yttranden över ärenden som SDHK hänskjutit till klubben
 • följa de anvisningar som lämnats av SDHK
 • senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna SDHK uppgift om styrelsens sammansättning och om viktiga funktioner utanför styrelsen
 • utse delegater till SDHKs fullmäktige i den ordning som SDHKs stadgar föreskriver.
 • i övrigt sköta rasklubbens angelägenheter
 

 

§ 9 Revisorer

Raslubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett/två år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet. Rasklubbens räkenskaper ska tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senaste fyra veckor före ordinarie årsmöte Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie årsmöte.

Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

Ordinarie revisorer har rätt att få närvara vid styrelsens sammanträde.

Revisorerna har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas.

 

 

§ 10 Valberedning

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte. Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.
 

 

§ 11 Protokoll

Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringspersoner.

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmarna.

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.
 

 

§ 12 Disciplinärenden

För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för SKK.
 

 

§ 13 Force majeure

Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin rasklubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Rasklubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK:s centralstyrelse. På motsvarande sätt har rasklubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

Raslubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom rasklubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

 

 

§ 14 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar ska senast tre veckor före ordinarie årsmöte inges till styrelsen som däröver till årsmötet avger yttrande. Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de mötesdeltagare som deltar i beslutet vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie. Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SDHK.
 

 

§ 15 Upphörande av klubben

Beslut att hos SDHK begära få upphöra som rasklubb i SDHK fattas vid årsmöte. För att beslut om upplösning skall vara giltigt skall detta fattats av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Upplöses rasklubben som medlemsorganisation i SDHK skall rasklubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SDHK att användas på sätt som sista årsmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.
 

 

Noteringstexter:

§ 2 Verksamhet
För att få delta på utställning arrangerad av SDHK krävs ägarens medlemskap i ansluten rasklubb för den/de ras/raser man ställer ut.

§ 3 Medlemskap
Person som är medlem i flera rasklubbar inom SDHK kan hos SDHK begära att få återbetalt alla utom en medlemsavgift avseende SDHK.

§ 4 Medlemsavgifter
Rasklubben skall före mars månads utgång betala medlemsavgiften till SDHK.

§ 8 Val av styrelse och revisorer
För rasklubbar med max 150 medlemmar finns möjlighet att till SDHK ansöka om dispens att välja mindre antal förtroendevalda än vad rasklubbsstadgarna anger.

För att uppnå den kontinuitet som stadgarna föreskriver väljs vid klubbens förra möte.

§ 11 Protokoll
Protokoll kan göras tillgängliga på olika sätt till exempel publiceras i klubbens tidning, i klubblokal eller rekvireras mot ersättning av uppkomna kostnader.

Överenskommelser vid samarrangemang
Fördelningsnycklar vid samarrangemang och utställningar skall motsvara antalet deltagare eller anmälda hundar eller alternativt antalet fullmäktigedelegater. Fördelningen av vinst vid SDHK arrangemang är SDHK 25% medarrangerande rasklubb/rasklubbar 75%.